Soluciones innovadoras para la gestión de su empresa
Las herramientas de gestión accesibles hasta ahora sólo a las grandes corporaciones a su alcance
Le ayudamos a optimizar sus recursos
Le ayudamos a mejorar la satisfacción de sus clientes
Le ayudamos a mejorar la imagen de su organización
¿Cree que debe mejorar la gestión de su empresa? podemos ayudarle
Consultoría en gestión e innovación
Le ayudamos a diferenciarse

Calidade i Excelencia Empresarial

"A competitividade esixe novas formas de facer... novas formas de facer requiren novos coñecementos e habilidades... novos coñecementos e habilidades requiren novas formas de pensar e relacionarse"
Domingo Rey

As organizacións están sometidas a cambios cada vez rápidos e profundos. Nesta contorna turbulento, rexen as regras da selección natural: só as máis áxiles adáptanse e sobreviven. A competitividade radica na capacidade dunha organización para enfrontarse aos cambios.

Son moitos os factores que inflúen no éxito ou fracaso das organizacións (internos e externos, económicos, financeiros, tecnolóxicos, políticos, sociolóxicos, psicolóxicos, ...). Estes factores entrelázanse en complexas relacións causa-efecto que poden resultar difíciles de identificar e controlar.

Tal e como propugna o Modelo Europeo de Excelencia:

"A satisfacción do cliente, a satisfacción dos empregados e un impacto positivo na sociedade conséguense mediante o liderado en política e estratexia, unha acertada xestión de persoal, o uso eficiente dos recursos e unha adecuada definición dos procesos, o que conduce finalmente á excelencia dos resultados empresariais".

A Calidade Total fundaméntase en premisas básicas que unha organización debe considerar para mellorar a súa competitividade:

Orientación cara os Resultados:

A organización excelente consegue satisfacer simultaneamente a todas as partes implicadas (clientes, persoal, accionistas, provedores e sociedade en xeral). As melloras non deben ser meramente circunstanciais ou conxunturais senón froito da reflexión estratéxica e o despregamento coherente e planificado da devandita estratexia.

Orientación ao Cliente:

Unha organización debe enfocarse aos seus clientes. En ocasións, os obxectivos de negocio anteponse á satisfacción do cliente. Si a satisfacción dos clientes non é o obxectivo principal dunha organización, a súa supervivencia está comprometida e o seu fracaso será só cuestión de tempo.

Liderado:

O éxito dunha organización depende da coordinación e compromiso das persoas. A calidade é unha actitude cuio principio e final está nas persoas. A calidade non pode mellorar si as persoas que forman parte da organización non están convencidas e inspiradas polo exemplo. O liderado da Dirección é unha condición necesaria (pero non suficiente) para xerar compromiso das persoas.

Xestión por Procesos e Feitos:

A análise e a definición dos procesos dunha organización permite comprender o seu funcionamento e optimizar os seus resultados. Unha adecuada xestión dos procesos permite mellorar os resultados minimizando o consumo de recursos. Os procesos determinan o rendemento da organización. Unha organización será tan eficiente (ou ineficiente) como o sexan os seus procesos. A mellora require un enfoque sistemático que permita identificar as causas dos problemas e establecer medidas sobre as causas dos devanditos problemas para evitalos de raíz. A toma de decisións debe estar baseada en feitos obxectivos e non en opinións.

Desenvolvemento e Implicación das Persoas:

A información de xestión debe ser comunicada a todo o persoal de forma que este implíquese nos resultados. De non ser así o persoal estará desconcertado; como o estarían os xogadores dun partido de baloncesto no que non hai marcador, nin tempo de posesión, nin faltas, nin marcas do terreo de xogo, ... Non se debe caer no lamentable erro considerar que "a información é poder". A información é útil para a organización só cando flúe e compártese. Unha organización excelente ofrece ás persoas que a integran posibilidades de desenvolverse profesional e persoalmente. Si a satisfacción do persoal non se avalía nin se considera un elemento chave da xestión, dificilmente poderase mellorar a calidade. Débese pasar do "todo vale" a establecer unhas regras de xogo claras e transparentes e unha avaliación rigorosa do valor que achega cada persoa á organización.

Aprendizaxe, Innovación e Mellora Continuos:

Unha organización debe mellorar continuamente reforzando os seus puntos fortes e eliminando os seus puntos débiles. A competitividade esixe novas formas de facer (novos procesos, produtos, servizos, tecnoloxías...). Novas formas de facer requiren novos coñecementos e habilidades, novos coñecementos e habilidades requiren novas formas de pensar e relacionarse.

Desenvolvemento de Alianzas:

Ningunha organización vive illada do seu contorno. Interrelacionalas cos provedores e clientes poden ser orixe de problemas ou de oportunidades. Unha xestión intelixente permite converter as ameazas en oportunidades identificando intereses comúns e establecendo estratexias e procesos que beneficien simultaneamente a ambas as partes.

Responsabilidade Social:

A empresa, como sistema aberto, non pode actuar en contra da sociedade. As organizacións deben recoñecer a súa responsabilidade social e establecer criterios de eficiencia que permitan avaliar e xestionar o impacto no seu contorno en termos económicos e sociais. Esta dimensión ética asegura ás empresas apoio e recoñecemento da sociedade en xeral, o cal se converte nun factor de competitividade.

A misión de Sinapsys Business Solutions consiste en "Facilitar aos nosos clientes as metodoloxías e tecnoloxías idóneas para mellorar o seu negocio". Ofrecemos aos nosos clientes solucións para axudarlles no camiño da excelencia. Para iso, en cada servizo seleccionamos coidadosamente e aplicamos con rigor os coñecementos e metodoloxías máis adecuadas a cada problemática. Estamos convencidos de que o reto da Excelencia é o camiño a seguir, por iso nosa máxima é "Predicar co Exemplo".


© Domingo Rey Peteiro
Sinapsys Business Solutions
Contactar